Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

  1. Chức năng:

a) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng;

b) Tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

  1. Nhiệm vụ:

a) Về hoạt động Khảo thí:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức làm các loại đề thi và hình thức thi các học phần;

- Phối hợp với các Khoa đào tạo, các Tổ bộ môn để kiểm tra khâu ra đề, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý các kết quả thi;

- Phối hợp với các Khoa đào tạo, các Tổ bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

- Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi- kiểm tra đánh giá cho các đơn vị;

- Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần và qua sự phản ánh của sinh viên;

- Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi cuối khóa;

- Tổ chức, biên tập, in sao đề thi tuyển sinh.

b) Về hoạt động Đảm bảo chất lượng:

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường;

- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng;

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.

- Chụp hình và lưu trữ hình ảnh về bài thi học phần  của sinh viên Trường.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

(Đang cập nhật)

Nhân sự

(Đang cập nhật)

 

Phòng ban khác