Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Đào tạo

Chức năng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trong việc định hướng công tác đào tạo của trường trước mắt và lâu dài;

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập của trường.

Nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định quy mô đào tạo; mở các ngành đào tạo hoặc chuyên ngành mới;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng lên kế hoạch tổ chức điều hành công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp hàng năm;

- Quản lý kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập của Trường cho từng khóa học, năm học, học kỳ thông qua các công tác:

+ Lập thời khóa biểu, bố trí điều hành lịch giảng dạy và học tập các môn chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ...;

+ Xếp lịch thi, lịch kiểm tra và phối hợp các Phòng và Khoa tổ chức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập của SV;

+ Quản lý khối lượng giờ dạy, chế độ giảng dạy của giảng viên và giảng viên thỉnh giảng. Phối hợp với các Phòng, Khoa, quản lý điều hành đội ngũ giảng viên, mời giảng viên thỉnh giảng (theo quy chế của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT);

+ Tổng hợp kết quả học tập, theo dõi kết quả học tập toàn diện của SV;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo của Bộ, việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, kịp thời đề xuất những điều chỉnh, bổ sung...;

- Quản lý hồ sơ SV; tập hợp, thống kê, xử lý các thông tin về học vụ. Trên cơ sở những quy định, quy chế hiện hành và thông tin về học vụ, xem xét, đề nghị cho SV tạm nghỉ học, thôi học, nhập trường, tốt nghiệp,...để trình lên Hội đồng trường và Hiệu trưởng ra quyết định;

- Chuẩn bị hồ sơ và là thường trực của Hội đồng Học vụ, kỷ luật, khen thưởng, Hội đồng thi đua, xét học bổng, miễn giảm học phí...cho SV;

- Chủ động và phối hợp với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (CTCT&QLSV) tổ chức, hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc của SV về quy chế đào tạo, chế độ chính sách, những quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT và của Trường đối với HSSV. Thực hiện và giải quyết các dạng hồ sơ, thủ tục trong công tác đào tạo như: chứng chỉ môn học, chứng nhận điểm, bảng điểm, bằng tốt nghiệp, chuyển nghành học, chứng nhận xin hoãn nghĩa vụ quân sự,...

- Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch học tập, chương trình giáo trình giảng dạy;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng CTCT&QLSV tham mưu, giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện các quy định, quy chế về chế độ, chính sách SV, về công tác quản lý lưu học sinh, người nước ngoài tham gia học tập, nghiên cứu, giảng dạy tại trường;

- Phối hợp với phòng CTCT&QLSV, các Khoa về công tác HSSV, kết hợp với Đoàn TNCS, Hội sinh viên tổ chức, quản lý đời sống vật chất và tinh thần của SV;

- Phối hợp với Phòng Hành chính Quản trị trong việc quản lý phòng học, cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo các hệ không chính quy. Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo các hệ không chính quy. Tổ chức thực hiện, điều hành toàn bộ các công tác đào tạo các hệ không chính quy. Phối hợp với Phòng Tài vụ, Phòng Hành chính Quản trị về công tác đào tạo này;

- Cấp các loại giấy giới thiệu cho SV đi vẽ, đi thực tế theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu duyệt; chứng nhận bảng điểm kết quả học tập, giấy gọi nhập học cho SV năm thứ II trở đi.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

1. ThS Vũ Đăng Rung: Quyền Trưởng phòng

2. Ông Bạch Huyền Linh: Phó Trưởng phòng

Nhân sự

1. Ông Trần Quốc Phương

2. Ông Nguyễn Hoàng Kim

3. Ông Lưu Tiến Khuynh

 

Phòng ban khác