Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

  1. Chức năng:
  1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trong việc định hướng công tác đào tạo của trường trước mắt và lâu dài;
  2. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập tại trường.
  3. Đề xuất, chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học;
  4. Phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, thông tin khoa học và giao lưu nghệ thuật.
  5. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng phương hướng, kế hoạch, quy mô đào tạo sau đại học (SĐH) của trường;
  6. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quản lý và phát triển đào tạo SĐH.

 

  1. Nhiệm vụ:

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế được phân chia thành 3 bộ phận trực thuộc: Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,. Với nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận như sau:

2.1. Nhiệm vụ của bộ phận Đào tạo Đại học:

a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định quy mô đào tạo; mở rộng các ngành đào tạo hoặc các chuyên ngành mới;

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng lên kế hoạch, tổ chức điều hành công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp hàng năm. Quản lý cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho các bậc học: cao đẳng, đại học;

c) Quản lý kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập của trường cho từng khóa học, năm học, học kỳ thông qua các công tác:

- Lập thời khóa biểu, bố trí, điều hành việc giảng dạy và học tập các học phần thuộc khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp;

- Xếp lịch thi, kiểm tra và phối hợp với các Phòng, Khoa tổ chức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên;

- Quản lý khối lượng giờ dạy, chế độ giảng dạy của giảng viên và giảng viên thỉnh giảng. Phối hợp với các Phòng, Khoa quản lý, điều hành đội ngũ giảng viên, mời giảng viên thỉnh giảng (theo qui chế của Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

- Quản lý các khoá học nhà trường liên kết đào tạo với các trường khác;

- Tổng hợp kết quả học tập, theo dõi kết quả học tập toàn diện của sinh viên;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo của Bộ, việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, kịp thời đề xuất những điều chỉnh, bổ sung,...;

- Xử lý các các thông tin về học vụ để đề nghị cho sinh viên tạm nghỉ học, thôi học, nhập trường, tốt nghiệp để trình Hội đồng trường và Hiệu trưởng quyết định;

- Thực hiện và giải quyết các dạng hồ sơ, thủ tục trong công tác Đào tạo như: chứng chỉ môn học, chứng nhận điểm, bảng điểm, bằng tốt nghiệp, chuyên ngành học.

d) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo hệ không chính quy. Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo hệ không chính quy.

đ) Cấp các loại giấy giới thiệu cho sinh viên đi vẽ, đi thực tế theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu duyệt; giấy gọi nhập học cho sinh viên từ năm thứ 2 trở đi.

e) Công tác phối hợp:

- Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục xây dựng kế hoạch học tập, chương trình, giáo trình giảng dạy;

- Phối hợp với bộ phận CTCT và QLSV – Phòng Công tác sinh viên, các khoa về công tác sinh viên, kết hợp với Đoàn TNCS và HSV tổ chức, quản lý đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên;

- Phối hợp với bộ phận Quản trị - Phòng Hành chính, Tổng hợp trong việc quản lý phòng học, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

2.2. Nhiệm vụ của bộ phận Đào tạo Sau Đại học:

a) Soạn thảo phương hướng, kế hoạch, quy mô, biện pháp quản lý và triển khai công tác đào tạo SĐH thuộc các ngành học của trường. Xây dựng chương trình đào tạo SĐH trình HĐKH và BGH xét duyệt;

b) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng triển khai tổ chức tuyển sinh SĐH hàng năm;

c) Soạn thảo và trình Hiệu trưởng quyết định, ban hành các quyết định của trường về việc thực hiện quy chế đào tạo SĐH. Hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy chế này;

d) Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, kiểm tra công tác bồi dưỡng SĐH; liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước về công tác đào tạo SĐH. Quản lý thực hiện mọi công việc học vụ: quản lý, lập kế hoạch học tập, thời khóa biểu, mời giảng viên, tổ chức giảng dạy và học tập, kiểm tra theo dõi chất lượng đào tạo và tiến độ học tập nghiên cứu của học viên cao học. Có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ việc học tập của học viên;

đ) Xem xét, lập danh sách đề nghị thành lập các Hội đồng chấm luận văn cao học. Triển khai tổ chức Hội đồng chấm luận văn;

e) Tổ chức và quản lý các loại văn bằng và chứng chỉ SĐH;

g) Phối hợp với bộ phận Tài vụ - Phòng Hành chính, Tổng hợp lập kế hoạch kinh phí đào tạo SĐH để tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng; kiểm tra, theo dõi và lập bảng thống kê khối lượng giảng dạy của giảng viên để bộ phận Tài vụ thanh toán; đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho đào tạo SĐH;

h) Lưu trữ hồ sơ, số liệu về đào tạo SĐH.

2.3. Nhiệm vụ của bộ phận Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế:

a) Công tác NCKH:

- Quản lý các tài sản khoa học (bao gồm các hiện vật bảo tàng, các báo cáo tổng kết đề tài, dự án nghiên cứu, các chương trình, giáo trình giảng dạy và lý lịch khoa học của giảng viên- cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường,…;

- Theo dõi và kiểm tra các bộ phận trong trường về thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu khoa học. Sơ kết, tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học theo định kỳ và năm học;

- Đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức thông tin khoa học và các hội nghị khoa học trong và ngoài trường;

- Tổ chức công tác triển lãm giao lưu, trao đổi nghệ thuật trong và ngoài nước;

- Lập kế hoạch tổ chức cho Hội đồng khoa học của trường xét duyệt, nghiệm thu các đề tài khoa học, chương trình, sách, tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập.

- Chục hình và lưu trữ hình ảnh về bài thi tốt nghiệp của sinh viên Trường.

b) Công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế:

- Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch;

- Quản lý các hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước của trường;

- Thiết lập, duy trì các quan hệ trong và ngoài nước; thu thập, tập hợp thông tin, nghiên cứu đối tác, tìm hiểu chọn lựa đề án, chương trình để lập ra các dự án hợp tác quốc tế, trao đổi NCKH, đào tạo, triển lãm, trình Hiệu trưởng quyết định;

- Phối hợp với Phòng Hành chính, Tổng hợp  (và các bộ phận có liên quan) làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn ra và đón tiếp các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến trao đổi hợp tác, nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại trường.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

(Đang cập nhật)

Nhân sự

(Đang cập nhật)

Tags :
Phòng ban khác