Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Hành chính, Tổng hợp

 1. Chức năng:

a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Đảng ủy trong việc chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức bộ máy quản lý của trường theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp quy định, quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của trường;

b) Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước; giữa Ban Giám hiệu với các bộ phận, với công chức, viên chức và sinh viên trong trường.

c) Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác Kế toán, Tài chính của đơn vị.

d) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, sinh hoạt của công chức, viên chức và người lao động và sinh viên của trường; bảo đảm an toàn, vệ sinh trong khuôn viên nhà trường.

 1. Nhiệm vụ:

Phòng Hành chính, Tổng hợp được phân chia thành 3 bộ phận trực thuộc: Tổ chức – Hành chính, Tài vụ, Quản trị. Với nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận như sau:

2.1 Nhiệm vụ của bộ phận Tổ chức – Hành chính:

a) Công tác tổ chức :

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, tổ chức bộ máy hành chính; giúp Ban Giám hiệu xây dựng quy chế hoạt động cơ quan, quy chế hoạt động của các bộ phận trực thuộc trường;

- Phối hợp với các Trưởng phòng, khoa, Giám đốc trung tâm về việc xây dựng quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong các bộ phận của trường. Xây dựng, đề xuất và tham mưu cho Hiệu trưởng, Đảng ủy về quy hoạch lâu dài đội ngũ công chức, viên chức và người lao động;

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế của Nhà nước về định biên và quản lý biên chế; tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, đề bạt và bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động;

- Tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động trong trường. Tổ chức, thực hiện công tác BHXH, BHYT, thỏa ước lao động, hợp đồng lao động,...;

- Lập và quản lý, lưu trữ hồ sơ, lý lịch của công chức, viên chức và người lao động. Xét và cấp giấy chứng nhận, giấy phép cùng các loại giấy tờ khác thuộc phạm vi tổ chức cán bộ, viên chức và người lao động trong trường. Thực hiện các dạng hồ sơ, thủ tục trong công tác tổ chức;

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Theo dõi công tác pháp chế và thanh tra, theo dõi và thông tin kịp thời đến Ban Giám hiệu, Đảng ủy những thông tin bên trong và bên ngoài có liên quan đến trường.

b) Công tác thi đua- khen thưởng:

Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp/ hoặc phó trưởng phòng phụ trách Tổ chức – Hành chính là ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua- khen thưởng của nhà trường.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các nhân và các đơn vị trong nhà trường;

- Chuẩn bị hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp trình Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp xét duyệt;

- Lưu trữ hồ sơ thi đua- khen thưởng.

c) Công tác thường trực bảo vệ cơ quan:

- Phụ trách Tổ Thường trực bảo vệ, chịu trách nhiệm về công tác an ninh, trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy trong toàn bộ khuôn viên nhà trường;

- Bảo vệ có trách nhiệm gìn giữ tài sản trong cơ quan, kết hợp với địa phương và các bộ phận có liên quan trong trường để xử lý hoặc đề nghị xử lý những trường hợp vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật.

d) Công tác hành chính văn thư:

- Xây dựng và ban hành văn bản của trường. Quản lý việc sử dụng con dấu của trường theo quy định;

- Tổ chức khâu liên lạc, tiếp nhận, quản lý, giải quyết và lưu trữ công văn, giấy tờ, hồ sơ các cơ quan bên ngoài và các bộ phận liên quan theo đúng địa chỉ và đúng nguyên tắc về văn thư hành chính;

- Cấp các loại giấy giới thiệu, giấy công tác, nghỉ phép, nghỉ hè, chứng nhận lãnh tiền, bưu phẩm, sao y các văn bản, bằng cấp,... do trường cấp.

- Phối hợp với bộ phận Quản trị thay mặt cơ quan gửi thiệp, hoa chúc mừng các đơn vị có quan hệ với trường.

đ) Công tác phối hợp:

- Phối hợp với các khoa, phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế cùng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học của trường;

2.2. Nhiệm vụ của bộ phận Tài vụ:

 1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế tốn theo đối tượng và nội dung công việc kế tóan, theo chuẩn mực và chế độ kế tóan.
 2. Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi Tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh tốn nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế tóan.
 3. Phân tích thông tin, số liệu kế tốn; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
 5. Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí  hàng năm của toàn trường.
 6. Tham mưu, xây dựng phương án tổ chức thực hiện kế hoạch Tài vụ hàng năm, theo dõi kiểm tra việc thực hiện kế họach và dự tóan Ngân sách đúng mục tiêu, đúng quy định của pháp luật;
 7. Quản lý Tài chính, Kế tóan theo trách nhiệm của đơn vị dự tóan cấp III, thực hiện chế độ kế tóan, quyết toán tài chính theo quy định hiện hành;
 8. Thẩm định, lập dự toán chi tiết từ các nhiệm vụ chi theo kế hoạch hàng năm;
 9. Quản lý hồ sơ mua sắm Tài sản nhà nước tại Trường và thực hiện chế độ về báo cáo tài sản theo quy định của pháp luật;
 10. Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện các  quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chế độ, định mức, đơn giá liên quan đến lĩnh vực Kế họach, Tài chính của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ;
 11. Thực hiện chế độ báo cáo Tài chính theo quy định của pháp luật;
 12. Thông báo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng và nhiệm vụ được giao;
 13. Quản lý, bảo quản, lưu giữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế tốn theo quy định của pháp luật;
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;
 15. Tổ chức thu học phí của sinh viên và học viên cao học và tại chức theo đúng quy định của Nhà nước;
 16. Định kỳ hàng quý phải báo cáo tình hình công tác tài chính cho Ban giám hiệu nhà trường.
 17. Phối hợp với bộ phận Tổ chức – Hành chính trong công tác bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức và sinh viên toàn trường.
 18. Phối hợp với bộ phận Quản trị - Phòng Hành chính, Tổng hợp trong công tác quản lý tài sản Nhà nước tại trường.
 19. Phối hợp với bộ phận Quản trị - Phòng Hành chính, Tổng hợp; phòng Công tác sinh viên trong công tác bảo hiểm y tế cho công chức viên chức và sinh viên toàn trường.

          2. Nhiệm vụ của bộ phận Quản trị:

a) Công tác quản trị:

- Xây dựng kế hoạch quản lý tài sản, nhà cửa, trang thiết bị; theo dõi, giám sát việc mua sắm và tình hình quản lý sử dụng tài sản, nhà cửa, trang thiết bị của trường;

- Trực tiếp quản lý tài sản nhà nước tại trường. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức kiểm kê tài sản của trường. Tổ chức kiểm tra, lập sổ sách, kiểm kê, phân loại tài sản theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên;

- Có kế hoạch bảo quản và thường xuyên tu sửa nhà cửa, điện nước và các tiện nghi khác để phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Thực hiện chế độ khấu hao tài sản, đề xuất việc thanh lý, xử lý tài sản vật tư (đảm bảo tận dụng và tiết kiệm);

- Quản lý mạng điện thoại, bảo đảm thông tin thông suốt và thực hành tiết kiệm;

- Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; thực hiện treo khánh tiết, băng rôn, beneer, khẩu hiệu tuyên truyền.

- Cấp các loại giấy về kế hoạch điều xe, phiếu báo sử dụng điện nước; phiếu xuất vật tư theo kế hoạch đã được BGH duyệt.

b) Công tác y tế:

- Quản lý công tác vệ sinh, phòng bệnh, xử lý những trường hợp bệnh thông thường và sơ cấp cứu;

- Cán bộ y tế lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên; tổ chức khám sức khỏe công chức, viên chức và người lao động và cho sinh viên mới nhập học, khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ sức khỏe để học tập;

- Phối hợp với bộ phận Tổ chức – Hành chính về công tác bảo hiểm cho cán bộ, viên chức và người lao động, BHTN cho sinh viên, giải quyết những trường hợp sinh viên ốm đau, tai nạn, rủi ro,…;

- Phối hợp với Công đoàn trường để có những đề nghị về chế độ an dưỡng, trợ cấp,… cho những cán bộ, viên chức và người lao động có sức khỏe yếu,… Lập hồ sơ, thủ tục để chuyển Hội đồng giám định y khoa về tình trạng sức khỏe cho cán bộ, viên chức và người lao động;

- Lập kế hoạch, dự trù mua thuốc, dụng cụ y tế và công tác vệ sinh hàng năm theo kinh phí được duyệt cho trường.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

(Đang cập nhật)

Nhân sự

(Đang cập nhật)

 

 

Phòng ban khác