Giới thiệu

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Mục tiêu của Trường

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ mỹ thuật, họa sĩ, nhà sư phạm mỹ thuật, nhà lý luận mỹ thuật, nhà quản lý và nghiên cứu khoa học mỹ thuật có tri thức về chính trị, kinh tế, xã hội, nắm vững kiến thức về mỹ thuật, có khả năng sáng tác, nghiên cứu và giảng dạy, đồng thời tham gia mọi công việc về mỹ thuật do xã hội yêu cầu và theo định hướng của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.

Giới thiệu về Trường

100 năm qua, thầy trò Trường Vẽ Gia Định trước đây – Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM ngày nay không ngừng phấn đấu giảng dạy, học tập và đã kế thừa, bảo tồn và phát huy tốt truyền thống nghệ thuật dân tộc cũng như tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cơ cấu tổ chức

Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và theo chế độ một thủ trưởng.