Giới thiệu

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Cơ cấu tổ chức

Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và theo chế độ một thủ trưởng.
   

Lãnh đạo Trường gồm có:
        Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

 

Các phòng chức năng:
        Phòng Tổ chức - Hành chính;
        Phòng Quản trị;
        Phòng Tài vụ;
        Phòng Đào tạo;
        Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc Tế;
        Phòng Công tác chính trị và Quản lý Sinh viên;
        Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Các khoa gồm:
        Khoa Mỹ thuật cơ bản;
        Khoa Hội họa;
        Khoa Đồ họa;
        Khoa Mỹ thuật ứng dụng;
        Khoa Điêu khắc;
        Khoa Sư phạm mỹ thuật;
        Khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật;
        Khoa Tại chức;
        Khoa Sau đại học.
   

Các tổ chức trực thuộc:
        Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng;
        Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Thư viện;
        Ban Quản lý ký túc xá.
   

Các hội đồng của Trường Đại Học Mỹ Thuật TP. HCM gồm:
        Hội đồng Trường;
        Hội đồng Khoa học;
        Các hội đồng khác.

 

Tags :
Giới thiệu khác