Triễn lãm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...
15/03/2014 (Bắt đầu lúc 10:34) - Tại
10
11
10/11/2012 (Bắt đầu lúc 10:00) - Tại 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
31
07
31/07/2012 (Bắt đầu lúc 14:00) - Tại www.mythuat.edu.vn hoặc www.hcmufa.edu.vn
26
05
26/05/2012 (Bắt đầu lúc 22:00) - Tại 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh
17
03
17/03/2010 (Bắt đầu lúc 22:00) - Tại 05 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
26
02
26/02/2010 (Bắt đầu lúc 15:56) - Tại 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh
25
01
25/01/2010 (Bắt đầu lúc 17:30) - Tại 05 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
07
01
07/01/2010 (Bắt đầu lúc 15:48) - Tại Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, số 5 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh.