Trung tâm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Trung tâm Thông tin, Thư viện

  1. Chức năng:
  1. Quản lý và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, thư viện số, trang web… phục vụ cho hệ thống đào tạo tại Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
  2. Xây dựng thư viện điện tử, xây dựng và quản lý các hệ thống mạng CNTT, viết phần mềm, xây dựng web, thiết kế các ấn phẩm, thiết kế mỹ thuật;
  3. Bảo quản cơ sở vật chất và tổ chức phục vụ các loại tài liệu về thông tin mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, KHKT, sách báo, giáo trình, các tư liệu khác cho công chức, viên chức và người lao động và sinh viên trong toàn trường, góp phần thiết thực vào công tác đào tạo và NCKH của trường.
  1. Nhiệm vụ:
  1. Nghiên cứu đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển thông tin, tư liệu về mỹ thuật, văn hóa xã hội, nghệ thuật, KHKT,… phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và NCKH của trường;
  2. Tìm nguồn, bổ sung phát triển tư liệu sách báo, tổ chức việc ấn loát, sao chụp những tư liệu cần thiết cho thư viện;
  3. Thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, các luận văn của học viên cao học, và các khoá luận tốt nghiệp của sinh viên;

d) Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động và sinh viên khai thác sử dụng vốn tư liệu do thư viện quản lý. Thông báo kịp thời những tài liệu mới được bổ sung;

e) Tổ chức phân loại, bảo quản, xây dựng thư mục, sắp xếp tư liệu theo chuyên ngành, chuyên đề, biên soạn bản tin tóm tắt, giới thiệu thư mục thông tin đến các đơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu;

f) Tổ chức các loại phòng đọc phục vụ bạn đọc.

e) Các lĩnh vực khai thác CNTT:

- Xây dựng thư viện số (digital library);

- Xây dựng hệ thống mạng công nghệ thông tin;

- Xây dựng trang web, viết phần mềm.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

1.

Nhân sự

1.

2.

4.

 

Tags :
Trung tâm khác