Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Đăng ký đề tài NCKH năm 2020 đối với giảng viên, sinh viên

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh kính gửi quý Thầy cô thông báo số 37/TB-ĐHMTHCM về việc đăng ký đề tài NCKH năm 2020 đối với giảng viên, và thông báo số 36/TB-ĐHMTHCM về việc đăng ký đề tài NCKH năm 2020 đối với sinh viên như sau:
 
Thời hạn đăng ký từ 24/2/2020 đến 30/3/2020 (File đính kèm)
Kèm các biểu mẫu đăng ký & thuyết minh đề cương, đề tài khoa học - công nghê (File đính kèm)
 
Mẫu số 1- Phiếu đk đề tài
Mẫu số 1- Phiếu đk giáo trình
Mẫu số 2- Thuyết minh đề cương giáo trình
Mẫu số 2- Thuyết minh đề cương
 
 
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Tags :
Thông báo mới
Thông báo khác