Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Hành chính, Tổng hợp

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Đảng ủy trong việc chỉ đạo thực hiện công tổ chức bộ máy quản lý của trường theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp quy định, quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của trường.

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trong việc định hướng công tác đào tạo của trường trước mắt và lâu dài.

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập của trường.

Phòng Công tác sinh viên

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Đảng ủy trường trong việc định hướng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB – CNV và SV toàn trường, trong các lĩnh vực về đường lối chính sách, pháp luật, đạo đức, nhân cách, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực đã nêu cho phù hợp với thực tiễn và  yêu cầu xây dựng phát triển trường