Khoa

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

Chức năng

- Khoa Sư phạm mỹ thuật đào tạo các cử nhân có kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy mỹ thuật, có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, về nghệ thuật tạo hình, có khả năng và trình độ sư phạm, sáng tác tác phẩm, có khả năng tổ chức các phong trào mỹ thuật ở các cơ sở, đơn vị…;

- Đào tạo những cử nhân sư phạm mỹ thuật có lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, có tinh thần yêu nước, có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt và lòng yêu nghề nghiệp.

Nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy và học tập cho các lớp;

- Tham gia nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức các kỳ thi học kỳ, tốt nghiệp, quản lý sinh viên theo học của Khoa;

- Tổ chức cho sinh viên thực hiện tốt chương trình đào tạo của khoa và hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

ThS Ngô Việt Hùng: Phó Trưởng khoa

Ban giảng viên

1. ThS Nguyễn  Thị Tố Uyên

2. ThS Lê Thị Ngọc Mai

3. TS Nguyễn Minh Quang

4. CN Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tags :
Khoa khác