Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Lịch thi lại năm học 2017 - 2018

BỘ VĂN HÓA , THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                               

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT                                                     Độc Lập  - Tư Do - Hạnh Phúc                                                                                                                                

                TP. HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                                                                     

 

LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2017 - 2018

Đợt thi từ ngày 17/7/2018

Ngày thi

Buổi sáng

Buổi chiều

Ghi chú

THỨ BA

17/7/2018

- Giáo dục học

- Phương pháp sáng tạo

- Nguyên lý thiết kế đồ họa

- Lịch sử Design

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Đạc biểu kiến trúc

 

 

THỨ TƯ

18/7/2018

- Anh văn CB 1 (Từ 8h 00 - 9h30)

  Phòng 201 Lầu 2

  (Dãy phòng học lý thuyết)

- Những NLCB của CN Mac (Phần 1)

  (Từ 14h 00 - 15h00)

  Phòng 202 Lầu 2 

  (Dãy phòng học lý thuyết)

 

- Anh văn CB 2 (Từ 9h 30 - 11h 00)

  Phòng 201 Lầu 2

  (Dãy phòng học lý thuyết)

- Những NLCB của CN Mac (Phần 2)

  (Từ 15h 00 - 16h00)

  Phòng 202 Lầu 2

  (Dãy phòng học lý thuyết)

 

THỨ NĂM 19/7/2018

- Anh văn CB 3 (Từ 8h 00 - 9h 30)

   Phòng 201 Lầu 2

  (Dãy phòng học lý thuyết)

- Anh văn chuyên ngành

  (Từ 14h 00 - 15h 30)

   Phòng 202 Lầu 2

 

- Anh văn CB 4 (Từ 9h 30- 11h 00)

   Phòng 201 Lầu 2

  (Dãy phòng học lý thuyết)

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

  (Từ 15h30 - 17h 00)

   Phòng 202 Lầu 2

 

THỨ SÁU

20/7/2018

- Lịch sử mỹ thuật Việt Nam

  (Từ 8h 00 - 9h30)

  Phòng 201 Lầu 2

  (Dãy phòng học lý thuyết)

- Mỹ thuật học

(Từ 14h 00 - 15h30)

 Phòng 202 Lầu 2

 

- Lịch sử mỹ thuật thế giới

  (Từ 9h 30 - 11h 00)

  Phòng 201 Lầu 2

  (Dãy phòng học lý thuyết)

- Định luật xa gần

 (Từ 15h 30 - 16h30)

  Hội trường tầng trệt

  (Dãy phòng học lý thuyết)

 

THỨ HAI

23/7/2018

- Tin học đại cương

   (Từ 8h 00 - 11h00)

  Phòng 3 Lầu 9

- Tâm lý học sáng tạo nghệ thuật

   (Từ 14h 00 - 15h30)

   Hội trường tầng trệt

  (Dãy phòng học lý thuyết)

 

- Tin học CN 3

   (Từ 8h 00 - 11h00)

   Phòng 3 Lầu 9

- Cơ sở văn hóa Việt Nam    

  (Từ 15h 30 - 17h00)

   Hội trường tầng trệt

  (Dãy phòng học lý thuyết)

 

THỨ BA

24/7/2018

- Tin học CN 1 (Photoshop CS5)

   (Từ 8h 00 - 11h00)

   Phòng 3 Lầu 9

- Mỹ học đại cương (Từ 14h 00 - 16h00)

   Phòng 202 Lầu 2   

   (Dãy phòng học lý thuyết)

 

- Tin học chuyên ngành 2

   (Từ 8h 00 - 11h00)

   Phòng 3 Lầu 9

- Pháp luật đại cương (Từ 16h 00 - 17h00)

  Phòng 202 Lầu 2   

  (Dãy phòng học lý thuyết)

 

THỨ TƯ

25/7/2018

- Đường lối CM của Đảng CSVN

   (Từ 8h 00 - 9h30)

     Phòng 201 Lầu 2

- Giải phẫu tạo hình  (Từ 13h 30 - 16h00)

   Phòng 201 Lầu1   

  (Dãy phòng học lý thuyết)

 

- Đường lối VHVN của Đảng CSVN

   (Từ 9h 30 - 11h00)

  Phòng 201 Lầu 2

 

 


  • Sinh viên khoa MTƯD dưới TB các môn chuyên môn: đăng ký thi lại tại Phòng Đào tạo, đóng lệ phí sau đó liên hệ với Khoa để thi lại.

Ghi chú:

  • Môn Hình họa (ĐH1, ĐH2, ĐH3, ĐH4):

Thi từ ngày 18/7/2018 đến 04/8/2018

  • Môn Trang trí, Chuyên khoa (ĐH1, ĐH2, ĐH3, ĐH4):

Thi từ ngày 18/7/2018 đến 04/8/2018

 

    Những sinh viên còn nợ học phần các năm học trước, liên hệ Phòng Đào tạo để thi lại.

                                                                        

                                                                         Tp.H CM, ngày 10 tháng 7 năm 2018

                                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

Tags :
Thông báo mới
Thông báo khác