Tạp chí

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông tin Mỹ thuật số 17-18

Thông tin Mỹ thuật số 17-18 (phát hành ngày 15  tháng 10 năm 2008)

Thông tin Mỹ thuật số 15-16

Thông tin mỹ thuật số 15-16 (Phát hành tháng 8 năm 2004)

Thông tin Mỹ thuật số 13-14

Thông tin mỹ thuật số 13-14 (Phát Hành Tháng 7 Năm 2004)

Thông tin Mỹ thuật số 11-12

Thông tin mỹ thuật số 11-12 (phát hành tháng 6 năm 2004)

Thông tin Mỹ thuật số 09-10

Thông tin mỹ thuật số 9-10 (Phát Hành Tháng 5 Năm 2004) 

Thông tin Mỹ thuật số 07-08

Thông tin Mỹ thuật số 7-8 (phát hành ngày 15 tháng 04 năm 2004)

Thông tin Mỹ thuật số 05-06

Thông tin Mỹ thuật số 5-6 (phát hành vào ngày 15 tháng 03 năm 2004)

Thông tin Mỹ thuật số 03-04

Thông tin Mỹ thuật số 2-3 (phát hành ngày 15 tháng 02 năm 2004)

Thông tin Mỹ thuật số 01-02

Thông tin Mỹ thuật số 1-2 (phát hành năm 2004)