Trung tâm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Thư viện


Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của trường: Phát triển hệ thống Công nghệ Thông tin và Thư viện; hoàn thiện các chương trình, giáo trình đào tạo tin học