Đoàn hội

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Hội Sinh Viên

Hội Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM là cơ sở Hội thuộc Hội Sinh viên Tp.HCM, được thành lập năm 2004. Hiện nay, Hội Sinh viên trường có 20 chi hội, với 428 hội viên.

Đoàn Thanh Niên

Đoàn TNCS HCM trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM là đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Bộ Văn, Thể thao và Du lịch. Ngay từ lúc thành lập trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, Đoàn đã ra đời và hoạt động để chăm lo, rèn luyện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, thanh niên, cũng như tổ chức các hoạt động vui học góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.