Thông tin Mỹ thuật số 29-30

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...