Thông tin Mỹ thuật số 27-28

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...