Thông tin Mỹ thuật số 23-24

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...