Thông tin Mỹ thuật số 19-20

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...