Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Dự kiến điểm rèn luyện Học kỳ II năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

Phòng Công tác sinh viên thông báo

Dự kiến Điểm rèn luyện Học kỳ II năm học 2017 – 2018 của sinh viên.

 

Các nội dung chấm điểm tương ứng như sau:

            I. Ý thức tham gia học tập (20đ)

            II. Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường (25đ)

            III. Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (20đ)

            IV. Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (25đ)  

            V. Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc người học đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (10đ)

            Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được giải quyết.

            Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2018 (Thứ 2)

            Sau thời gian trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

 

Link điểm rèn luyện xem tại đây...

                                                                                          PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Tags :
Thông báo mới
Thông báo khác