Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Tạp chí Mỹ thuật và cuộc sống

 Chức năng

Tạp chí Mỹ thuật và cuộc sống có chức năng nghiên cứu, thông tin lý luận về mỹ thuật; là diễn đàn khoa học trên lĩnh vực mỹ thuật, công bố các kết quả nghiên cứu và hoạt động khoa học của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu  sinh trong và ngoài trường.

Nhiệm vụ

a. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành tạp chí theo giấy phép hoạt động, quy định pháp luật về báo chí.

b. Giới thiệu những công trình khoa học, luận văn, luận án, thông tin khoa học liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật của các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng, các Cơ sở giáo dục của Việt Nam, của các tác giả trong và ngoài nước.

Nhân sự 

ThS. Lê Bá Thanh

 

Tags :
Phòng ban khác