Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Tài vụ

Chức năng

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về kinh tế, tài chính của Trường; theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu, chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn Trường.

Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch dự toán ngân sách, các kế hoạch thu khác; thực hiện và hướng dẫn việc phân phối và sử dụng chung cho Trường trình hiệu trưởng quyết định. Lên kế hoạch sử dụng kinh phí Nhà nước, chi tiêu cho tuyển sinh và các nguồn kinh phí tự có của trường;

- Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, ghi nhận theo yêu cầu nghiệp vụ tài chính; lập các loại bảng biểu báo cáo, quyết toán định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm hoặc bất thường theo yêu cầu của cơ quan cấp trên;

- Giám định tình hình thực hiện dự toán, các định mức chi tiêu đã được duyệt về đào tạo, NCKH, công vụ,...và việc sử dụng quỹ phúc lợi từ các nguồn vốn tự có của trường. Chịu trách nhiệm quyết toán tài chính, báo cáo thu chi của Trường theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, các Khoa tổ chức thu học phí của SV và học viên cao học theo đúng quy định của cấp trên và của Trường.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

ThS Nguyễn Thị Phương Nga: Kế toán trưởng

Nhân sự

1. Bà Đỗ Thúy Hoa

2. Bà Phan Thọ Cẩm Mai

3. Bà Nguyễn Thị Hương

4. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh

5. Bà Nguyễn Thị Liệu


Phòng ban khác