Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Chức năng

- Phòng QLKH&HTQT được thành lập từ tháng 10 năm 2004, là bộ phận tham mưu cho BGH về xây dựng kế hoạch và phương hướng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường;

- Đề xuất, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học (NCKH);

- Phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, thông tin khoa học và giao lưu nghệ thuật;
 
Nhiệm vụ

Công tác nghiên cứu khoa học

- Quản lý tài sản khoa học (bao gồm các hiện vật bảo tàng, các báo cáo tổng kết đề tài, dự án nghiên cứu, các chương trình, giáo trình giảng dạy và lý lịch khoa học của giảng viên - CBCC nhà trường...);

- Theo dõi và kiểm tra các bộ phận trong Trường về thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu khoa học. Sơ kết, tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học theo định kỳ và năm học;

- Đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức thông tin khoa học và các hội nghị khoa học trong và ngoài trường;

- Tổ chức công tác triển lãm giao lưu, trao đổi nghệ thuật trong và ngoài nước;

- Tổ chức biên soạn kế hoạch, chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy, tài liệu tham khảo...;

- Lập kế hoạch và tổ chức cho Hội đồng khoa học của Trường xét duyệt, nghiệm thu các đề tài khoa học, chương trình, giáo trình, sách, tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập;

- Chụp hình và lưu trữ hình ảnh về bài thi tốt nghiệp của sinh viên Trường.

Công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế

- Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch;

- Quản lý các hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước của trường;

- Thiết lập, duy trì các quan hệ trong và ngoài nước, thu thập, tập hợp thông tin, nghiên cứu đối tác, tìm hiểu chọn lựa đề án, chương trình để lập ra các dự hợp tác quốc tế, trao đổi nghiên cứu khoa học, đào tạo, triển lãm, trình Hiệu trưởng quyết định;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ (và các phòng có liên quan làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn ra và đón tiếp các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến trao đổi hợp tác, nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Trường.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

NCS Huỳnh Thanh Trang: Phó trưởng phòng

Nhân sự

Ông Lê Bá Thanh

 

Văn bản liên quan:

  1. Quy chế hoạt động khoa học - Công nghệ
  2. Mẫu Phiếu đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
  3. Mẫu Thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ
  4. Mẫu Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
  5. Mẫu Phiếu đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
  6. Mẫu Nhận xét của phản biện và thành viên hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở
  7. Mẫu Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Phòng ban khác