Khoa

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Khoa Tại chức

Chức năng

Khoa Tại chức có chức năng đào tạo cử nhân mỹ thuật tại chức ngành hội họa, thiết kế đồ họa, đối tượng là các cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị, giáo viên đang giảng dạy trong các trường phổ thông, các cá nhân không có điều kiện học tập liên tục hoặc không được đào tạo trong hệ đại học chính quy;

Nhiệm vụ

- Tổ chức và quản lý sinh viên trong khoa về các hoạt động học tập chuyên môn như chương trình học của các lớp, các khóa; tổ chức phân công giảng dạy, phụ trách, tổng kết đánh giá kết quả học tập của sinh viên, phương pháp giảng dạy của giảng viên cùng các vấn đề chuyên môn phát sinh trong quá trình giảng dạy và học tập của Khoa;

- Khoa Tại chức phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban khác trong nhà trường tổ chức tốt việc dạy và học; đồng thời tham gia các hoạt động khác của chính quyền, đoàn thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

ThS Nguyễn Duy Du: Phó Trưởng khoa

Ban giảng viên

1. ThS Trần Thanh Trúc

 

 

Tags :
Khoa khác