Khoa

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Khoa Sau đại học

Chức năng

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng phương hướng, kế hoạch, quy mô đào tạo Sau đại học của trường;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quản lý và phát triển đào tạo Sau đại học.

Nhiệm vụ

- Soạn thảo phương hướng, kế hoạch, quy mô, biện pháp quản lý và triển khai công tác đào tạo Sau đại học thuộc các ngành học của trường. Xây dựng chương trình đào tạo Sau đại học trình Hội đồng khoa học và Ban Giám hiệu xét duyệt;

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức tuyển sinh Sau đại học hàng năm;

- Soạn thảo và trình Hiệu trưởng quyết định, ban hành các quyết định của trường về việc thực hiện quy chế đào tạo sau đại học. Hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy chế này;

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, kiểm tra công tác bồi dưỡng sau đại học; liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước về công tác đào tạo sau đại học. Quản lý thực hiện mọi công việc học vụ: quản lý, lập kế hoạch học tập, thời khóa biểu; mời giảng viên, tổ chức giảng dạy và học tập, kiểm tra theo dõi chất lượng đào tạo và tiến độ học tập, nghiên cứu của học viên;

- Xem xét, lập danh sách đề nghị thành lập các Hội đồng chấm luận văn cao học. Triển khai tổ chức Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp;

- Tổ chức, quản lý các loại văn bằng và chứng chỉ sau đại học;

- Phối hợp với phòng Tài vụ lập kế hoạch kinh phí đào tạo sau đại học để tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng; kiểm tra, theo dõi và lập bảng thống kê khối lượng giảng dạy của giảng viên để phòng Tài vụ thanh toán; đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho đào tạo sau đại học;

- Phối hợp với phòng Đào tạo lưu giữ hồ sơ, số liệu về đào tạo sau đại học.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

1. TS Hoàng Minh Phúc: Trưởng khoa

2. ThS Trần Ngọc Vân: Phó Trưởng khoa

4. CN Phạm Thị Yến: Giáo vụ khoa

5. Bà Bùi Thị Cúc: Chuyên viên

5. TS Nguyễn Hồng Ngọc: Chuyên viên

Ban giảng viên

+ Giảng viên cơ hữu

1. NGƯT.PGS Trịnh Kim Vinh: Giảng viên chuyên ngành Đồ họa

2. NGƯT.PGS Trần Văn Phú: Giảng viên chuyên ngành Hội họa

3. NGƯT.TS Trịnh Dũng: Giảng viên chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

4.  NGƯT.PGS.TS Nguyễn Xuân Tiên: Giảng viên chuyên ngành Điêu khắc, Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

5.  NGƯT.TS Trương Phi Đức: Giảng viên chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

6. TS Hoàng Minh Phúc: Giảng viên chuyên ngành Đồ họa, Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

7. TS Cung Dương Hằng: Giảng viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

8. TS Nguyễn Văn Minh: Giảng viên chuyên ngành Hội họa, Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

9. ThS Nguyễn Trung Tín: Giảng viên chuyên ngành Hội họa

10. ThS Lê Thúy Hằng: Giảng viên giảng dạy Anh văn

11. ThS Trần Ngọc Vân: Giảng viên chuyên ngành Hội họa

11. ThS Trần Thị Hải: Giảng viên giảng dạy Anh văn

12. ThS Đỗ Văn Dũng: Giảng viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa

+ Giảng viên thỉnh giảng

1. NGND.ThS Nguyễn Hoàng: Giảng viên chuyên ngành Hội họa

2. PGS.TS Nguyễn Tri Nguyên: Giảng viên môn Lịch sử văn hóa Việt Nam

3. TS Lâm Vinh: Giảng viên môn Mỹ học

4. GS.TSKH Lê Ngọc Trà: Giảng viên môn Lịch sử tư tưởng thẩm mỹ

5. PGS. TS Huỳnh Quốc Thắng: Giảng viên môn Dân tộc học

6. PGS. TS Nguyễn Minh Hòa: Giảng viên môn Xã hội học văn hóa

7. PGS. TS Đinh Ngọc Thạch: Giảng viên môn Triết học

8. TS Phạm Hữu Công: Giảng viên môn Khảo cổ học

Khoa khác