Khoa

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Khoa Điêu khắc

Chức năng

Khoa Điêu khắc đào tạo cử nhân Mỹ thuật điêu khắc, có khả năng sáng tác, thể hiện tác phẩm từ chân dung, tượng trang trí công viên, tượng đài phục vụ nhân dân và xã hội, những công trình cấp quốc gia: tượng đài danh nhân, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật hoành tráng…

Nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy và học tập các môn cơ sở và chuyên ngành;

- Thực hiện và thi công các thể loại tượng tròn và phù điêu với các chất liệu: bê tông, poly, đá, đồng và tổng hợp theo yêu cầu của các cơ quan, đoàn thể, hội các cấp;

- Tham gia các công trình nghiên cứu khoa học của khoa và trường.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

ThS Nguyễn Hoàng Ánh: Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa)

Ban giảng viên

1. ThS Nguyễn Hoàng Ánh

2. CN Trần Tuấn Nghĩa

3. CN Phạm Đình Tiến

4. CN Nguyễn Đoàn Duy

5. CN Nguyễn Hồng Dương

 

 

Tags :
Khoa khác